Latest

vCloudPoint vMatrix Classroom Control

vCloudPoint vMatrix Classroom Control

Phần mềm quản lý lớp học hỗ trợ cho các thiết bị Zeroclient dùng với hệ điều hành Microsoft Windows ..

vCloudPoint vMatrix

vCloudPoint vMatrix

Phần mềm vmatrix Server Manager, được cài đặt trên máy host, tăng cường hiệu quả làm việc và khả năn..

vCloudPoint V1 Zeroclient

vCloudPoint V1 Zeroclient

CloudPoint là giải pháp zeroclient, chia sẻ 1 máy tính ra nhiều người dùng với chi phí thấp nhất và ..

vCloudPoint S100 Zeroclient

vCloudPoint S100 Zeroclient

CloudPoint là giải pháp zeroclient, chia sẻ 1 máy tính ra nhiều người dùng với chi phí thấp nhất và ..