vCloudPoint đã được sử dụng tại Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị

Ngày 01/7/1989 tỉnh Quảng Trị được lập lại, Đài Phát thanh Quảng Trị được thành lập và tổ chức phát sóng chương trình phát thanh đầu tiên. Ngày 17/11/1992 UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 701/QĐ-UB về việc thành lập Đài Phát thanh – Truyền hình...

Read more...